D.U.K.


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

Bendri klausimai:


- Kokio dydžio klasės yra Šventosios upės mokykloje?

Pirmaisiais, 2021-2022 mokslo metais, klasėje mokėsi 8 vaikai, toliau planuojame 8-16 vaikų dydžio pradines klases ir 2-12 vaikų klases 5-tokų ir vyresnių moksleivių.


- Ar vaikai yra kažkaip atrenkami, ar mokyts gali visi norintys?

Svarbus šeimos ir vaiko motyvas rinktis netradicinę mokyklą. Svarbu, kad šeima ir vaikas suprastų, žinotų, kaip vyksta ugdymas mūsų mokykloje, kokios sąlygos, susitarimai bei kokiomis vertybėmis vadovaujamės. Visa tai šeimai turėtų būti tinkama ir priimtina.


- Ar vaikas gali būti išmestas už nepaklusnumą?

Mokykloje daug dėmesio skiriame geriems santykiams, bendravimui ir visų nuomonės išklausymui. Turėti savo nuomonę ir nesutikti su kito, pagrįsti ją, kartu neįžeidžiant - nėra nepaklusnumas, tai - svarbi, vertinama savybė. Tačiau, atsisakymas laikytis susitarimų, atsisakymas bet kurios kitos siūlomos pagalbos, nesiūlant savo sprendimo būdų, nesitariant, grubus kitų teisių pažeidimas, yra tikrai netinkamas elgesys mūsų mokykloje, dėl kurio būtų svarstoma bei siūloma nutraukti mokymąsi mūsų mokykloje. 


- Kaip mokykloje yra sprendžiama patyčių problema?

Esame atvira bendruomenė, problemas keliame ir svarstome visi ir drąsiai. Taikome nesmurtinės komunikacijos (kitaip empatinio bendravimo) metodą konfliktams mokykloje spręsti, jį naudojame tiek konfliktams tarp vaikų, tiek tarp suaugusių, turime su tuo susijusius susitarimus, kurie yra privalomi ir galioja visiems. 


- Ar dėvimos uniformos kasdien/per šventes?

Ne. 


- Iki kelintos klasės planuojamas ugdymas?

Kol kas planuojamas iki 8 klasės.


- Kokios klasės dabar formuojamos ir planuojamos formuoti?

Šiuo metu mokykloje mokosi viena jungtinė pradinė klasė, ateinantiems mokslo metams planuojame pradinę klasę ir vyresnių moksleivių klasę, nuo 5 kl. Jei pavyks išspręsti patalpų ir mokytojų klausimus, formuosime ir priešmokyklinę grupę (0-nę klasę).


- Nuo kokio amžiaus vaikai priimami į Šventosios upės mokyklą?

Nuo 6-7 m.


- Kokie mokyklos ateities planai?

Sustiprėti kaip pradinei ir pagrindinei mokyklai, pasirinkti vieningą tėvų - vaikų - mokytojų vertybines nuostatas atitinkančią netradicinio ugdymo kryptį.


- Koks yra tėvų balsas priimant sprendimus?  Ar mokykla skatina tėvų įsitraukimą? 

Tėvų, vaikų ir mokytojų bendradarbiavimas yra mokyklos pagrindas. Tėvai ir mokykla nuolat bendradarbiauja sprendžiant vaikų ugdymosi klausimus, tėvai ir mokykla kartu yra atsakingi už sveiką vaikų vystymąsi ir ugdymąsi. Taip pat tėvai dalyvauja ir sprendžiant mokyklos valdymo, plėtros klausimus, dalyvauja mokyklos adiminstravimo organuose, įvairiose veiklos grupėse, susirinkimuose. 


- Kaip vyksta vaikų maitinimas? 

Vaikai atsineša maistą iš namų dėžutėse ir termosuose. Atsiradus poreikiui iš tėvų ir vaikų bei galimybėms, maitinimas mokykloje gali būti organizuojamas bendrai. Mokyklos lokacija ir susisiekimas:


- Kur vyksta pamokos?

Šiais mokslo metais mokykla veikia Anykščių r. Burbiškyje, Burbiškio dvaro patalpose, dalis pamokų vyksta Anykščiuose (Anykščių menų inkubatoriuje), dalis gamtoje, žygiuose ir išvykose, taip pat vaikai lanko žirgyną "Mikadoras" Keblonių k. Anykščių r. 


- Ar yra mokyklinis autobusas?

Ne, kol kas neturime.


Kalendorius ir valandos:


- Kada prasideda mokslai?

Rugsėjo 1 d.


- Kokiu metu atostogos?

Vadovaujamės įprastu Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamu moksleivių atostogų grafiku, vasaros atostogų pradžią nusistato pati mokykla. Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22


- Kada prasideda ir baigiasi pamokos?

Įprastai pamokos prasideda 8.30, baigiasi 13.15.  


- Kokio ilgio pertraukos?

Įprastai nuo 10 iki 40 min., tačiau pertraukų laikas yra lankstus ir priklauso nuo mokytojo suplanuoto mokymosi proceso, eigos ir vaikų poreikio.


- Ar yra lauko pertrauka, kai vaikai būtinai eina į lauką, bet kokiu oru?

Taip, bendru sutarimu yra viena privaloma lauko pertrauka.Ugdymas:


- Ar vaiką moko vienas mokytojas, ar yra mokytojai dalykininkai?

Vaikus moko keli mokytojai (skirtingi mokytojai dėsto lietuvių k., matematiką, anglų k., dailę/keramiką, veda gamtos pamokas/žygius/žirgyno užsiėmimus), taip pat vaikai turi savo asmeninius mentorius.


- Kokių netradicinių dalykų mokoma Šventosios upės mokykloje?

Pamokos vyksta kūrybiškai pagal pačių mokytojų kuriamas metodikas ir programas, dėstydami mokytojai į tradicinius dalykus integruoja netradicinius metodus ir apjungia skirtingus dalykus. Kiekviena diena pradedama nuo ryto rato, kur vaikai pasidalina savo nuotaikomis, aptaria svarbius klausimus ir būsimą dieną. Mokantis taikomas “panirimo” principas, kuomet vaikai vieną dieną intensyviau mokosi vieno dalyko, kitą dieną - kito. Gamtos pamokos vyksta gamtoje, žygiuose, žirgyne, išvykose, dailės pamokos - keramikos studijoje, kūno kultūra - gamtoje, lauke.  


- Kokie dalykus yra dėstomi mokykloje?

Lietuvių k., etika, matematika, anglų k., gamtos/ pasaulio pažinimo pamokos, kūno kultūra, dailė/keramika. 


- Kokia yra pasiekimų vertinimo sistema?

Vaikai vertinami vaiką lyginant su pačiu savimi (koks jis buvo tam tikrame etape ir koks jis yra dabar), tuo tikslu vyksta trišaliai pokalbiai, kurių metu vaikai išsikelia, susiformuluoja mokymosi tikslus tam tikram laikotarpiui, būdus, kaip to pasiekti, prisiima įsipareigojimus, susitariama dėl paskatinimų ar pasekmių, toliau šiam procesui vykti padeda vaiko pokalbiai su asmeniniu mentoriumi. 


- Kokią pridėtinę vertę kuria Šventosios upės mokykla, palyginus su valstybine, kad būtų verta mokėti už mokslą? 

Saugios, įgalinančios, pozityvios vaikystės patirtys yra sveikos, stiprios, į  pozityvias (gėrio) vertybes orientuotos asmenybės formavimosi pagrindas, ar tai įmanoma įvertinti pinigais? Nelengvas klausimas, bet jei kažkam tai pavyktų, tikėtina, rezultatai nustebintų.


- Kokie mokytojai dėsto mokykloje? 

Turime stiprią, kūrybišką mokytojų ir padedančių mokytojų komandą, dalis mokytojų yra vaikų, einančių į mokyklą, tėvai. Nuo rugsėjo kviesime prisijungti daugiau mokytojų, šiuo metu ieškome pradinių klasių mokytojo ir lietuvių kalbos mokytojo.

Šiuo metu mokykloje dirbantys mokytojai: Inesa Laurinavičienė, Paulius Briedis, Aleksandra Gromadska, Indrė Šiliauskaitė, Ramūnė Pranskevičiūtė.


- Ar yra užduodmi namų darbai?

Bendru sutarimu namų darbų nėra, tačiau yra vaikų norinčių daryti namų darbus, jie juos gauna.


- Ar yra neformalaus ugdymo veiklos? Kokios?

Vaikai lanko neformalaus ugdymo veiklas Anykščiuose: dailės, muzikos mokyklas, baseiną, papildomai žirgyną ir kt. Pinigai:


- Ar yra stojimo mokestis?

Taip, yra vienkartinis stojimo mokestis, 200 Eur.


- Kokios apmokėjimo sąlygos?

Mėnesinis mokestis mokykloje yra nuo 150 Eur. Mokestis mokamas lygiomis dalimis, gali būti 10 arba 12 mokėjimų per metus. Kadangi esame nedidelė besikurianti mokykla mokestis pagal vaikų skaičių iš vienos šeimos kol kas nediferencijuojamas, jis nėra didelis, todėl kol kas vienodas visiems.  


- Ar galimi mokėjimai į priekį arba dalimis?

Individualiai aptarus ir suderinus, taip.


- Ar yra numatyta mokėjimo atidėjimo galimybė, pvz. jei šeimą užkluptų finansiniai sunkumai? Kiek laiko tuomet leidžiama nemokėti? 

Tokie atvejai būtų sprendžiami individualiai, aptarus ir derinant su bendruomene.Šventės:


- Kokios šventės švenčiamos mokykloje? 

Šiais metais visa bendruomenė šventėme rudens Lygiadienį, Šv. Kalėdas, Užgavėnes, Šv. Velykas. Yra puiki mintis: "Dabartinės šventės yra istorinės praeities minėjimas, o senosios šventės buvo esamojo meto arba dabarties įvykių išgyvenimas" (A. Žarskus) - tuo ir vadovaujamės, mokomės nebeminėti, o švęsti, išgyventi.., su vaikais kalbamės, kas tai yra šventė, ko jai reikia, kaip ją susikurti.


- Ar švenčiami vaikų gimtadieniai?  

Pirmiausia atsižvelgiame į vaiko norą ir poreikį, kaip švęsti savo gimtadienį.